Karta praw pacjenta Szpitala w Sławnie

KARTA PRAW PACJENTA

w Szpitalu Powiatowym

w Sławnie


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz. U. Nr 52,  poz. 417 z dnia 31 marca 2009r.)

 

PRAWO  PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1.     Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

2.     Pacjent ma prawo w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń

3.     Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, pielęgniarka/położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki/położnej, chyba że żądanie zostanie uznane za bezzasadne.

4.     Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia

5.     Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadającym określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym oraz zgodnych z zasadami etyki zawodowej.

 

PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI

 

1.     Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia

2.     Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

3.     Pacjent ma prawo żądać aby lekarz nie udzielił mu informacji o których mowa w pkc. 2.

4.     Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

5.     Pacjent w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki/położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

6.     Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

PRAWO PACJENTA DO TAJEMNICY INFORMACJI

 

1.     Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

2.     Zapisu o którym mowa w pkc. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy tak stanowią przepisy odrębnych ustaw, zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

 

PRAWO PACJENTA DO WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1.     Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, rokowaniu jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej.

2.      W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża w formie pisemnej.

3.     Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu określają przepisy art. 33 i 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

PRAWO DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA

1.     Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i  godności osobistej, w szczególności  w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

2.     Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

3.     Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być bliska osoba, przy czym osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

 

PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

1.     Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

2.     Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.

3.     Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 

PRAWO PACJENTA DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA

 

1.     Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

2.     Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta.

 

PRAWO PACENTA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO

I RODZINNEGO

 

1.     Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

2.     Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

3.     Pacjent ponosi koszty realizacji praw określonych w pkt 1, 2 jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez zakład opieki zdrowotnej.

 

PRAWO PACJENTA DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ

 

1.     Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do opieki duszpasterskiej

2.     W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym.

 

PRAWO PACJENTA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE

 

1.     Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi zakład opieki zdrowotnej, chyba że przepisy stanowią inaczej.

RZECZNIK PRAW PACJENTA

 

W celu ochrony praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 41 oraz przepisach odrębnych ustanawia się Rzecznika Praw Pacjenta.