Przyjęcie do szpitala

 

I. Pacjent przyjmowany jest do Szpitala poprzez Izbę Przyjęć.


Przy przyjęciu pacjent obowiązany jest do przedstawienia dokumentów, stwierdzających jego tożsamość tj. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz potwierdzających uprawnienia do opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej są:

 

1.dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

2. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz
 • aktualne dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

4. dla emeryta lub rencisty

 • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ,
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

5. dla osoby bezrobotnej

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

6. dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

7. dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, > zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, > legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki- legitymację szkolną/ studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

8. dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania
świadczeń z pomocy społecznej

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

9. dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

10. dla osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

W trybie pilnym – przy konieczności natychmiastowego przyjęcia pacjenta na oddział ze względu na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia - brak powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody w przyjęciu do Szpitala.

W takim przypadku dokument potwierdzający uprawnienia do opieki zdrowotnej  powinien zostać przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, a jeśli nie było to możliwe - w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń


Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!


Aktualne informacje na temat potrzebnych dokumentów, ich terminach ważności widnieją na stronie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - kliknij tutaj


W przypadku braku ubezpieczenia pacjenta - po uzyskaniu świadczenia medycznego, zostaje wystawiony rachunek za udzielone świadczenie.

Po badaniu lekarskim, założeniu dokumentacji medycznej i załatwieniu niezbędnych formalności, pacjent jest prowadzony do oddziału szpitalnego/na salę chorych pod nadzorem ratownika medycznego /sanitariusza/pielęgniarki.

Pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy) jest zobowiązany do wyrażenia na piśmie zgody na hospitalizację (badania diagnostyczne/zabieg operacyjny).

W przypadku braku możliwości oddania rodzinie/opiekunowi pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, pacjent przyjmowany do oddziału ma możliwość oddania pieniędzy i rzeczy wartościowych do depozytu Szpitala.

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione przez pacjenta w ubraniach, szlafrokach czy szafkach.

 

Szpital posiada Izby Przyjęć mieszczące się przy Oddziałach:

Chorób wewnętrznych

Chirurgiczno-ortopedycznym

Ginekologiczno-Położniczym

Dziecięco-Noworodkowym

 

Niezbędne rzeczy do planowanego przyjęcia

Oprócz podstawowych dokumentów pacjent powinien ze sobą zabrać:

 • osobiste przybory toaletowe (mydło, pasta, szczoteczka do zębów, grzebień);
 • pidżamę oraz szlafrok;
 • ręcznik;
 • pantofle.

Szpital w miarę możliwości zabezpiecza podstawowe rzeczy w przypadku, kiedy pacjent ich nie posiada

 

Posiłki

Każdy pacjent szpital w ciągu dnia otrzymuje 3 posiłki:

 • śniadanie od 7.30
 • obiad od 12.30
 • kolacja od 16.00

Udzielanie informacji

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator oddziału lub lekarz prowadzący bezpośrednio pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta w chwili przyjęcia do szpitala.